Logo AIDA

Kā mēs to īstenojam?

PLĀNS

Ņemot vērā projekta apjomu un vērienīgumu, tā vadības struktūra ir salīdzinoši vienkārša.

Vairākas valdes, kas nepieciešamas projekta ieviešanai, ir tādas pašas kādas nepieciešamas fonda darbības nodrošināšanai. Un tas ir dabīgi, ka tās kalpo abiem mērķiem un sniedz fondam raitu startu.

Darba paka DP1 - Projekta vadība

(vadītājs: INCLIVA). Ilgums: M1-M48
DP1 nodrošina AIDA progresa un finanšu pārvaldību, saziņu starp partneriem un atskaišu sagatavošanu. Tas sevī ietver informācijas izplatīšanu ārējām ieinteresētajām personām/organizācijām, pacientiem un sabiedrībai kopumā. Šajā darba pakā ietilpst šādi uzdevumi:
Uzdevums 1.1. Vispārējā projekta vadība
Uzdevums 1.2. Ētikas un citu attiecīgo prasību, tostarp datu pārvaldības plāna, apstiprināšana
Uzdevums 1.3. Koordinēt CRF īstenošanu dažādās vietās
Uzdevums 1.4. Pārvaldīt un uzraudzīt iekļaušanu un dzimumu līdztiesību
Uzdevums 1.5. Pārvaldīt klīniskos pētījumus

Darba paka DP2 - Optimizēta H. pylori ārstēšana

(vadītājs: FIBHUP). Ilgums: M1-M48
DP2 galvenie uzdevumi ir sniegt H. pylori pacientu pamata raksturojumu, diagnostikas metodes, baktēriju rezistences rādītājus pret dažādiem ārstēšanas veidiem, kā arī informāciju par ārstēšanas rezultātiem dažādos reģistra kontekstos (ģeogrāfiskos, specifiskās populācijās, specifiskās intervencēs u. c.), lai sekmētu mūsdienīgas lietotnes – ar mākslīgo intelektu (MI) darbināmas ekspertu sistēmas AIDA – izstrādi. Šajā darba pakā ietilpst šādi uzdevumi:
Uzdevums 2.1. Sagatavot un saskaņot datu reģistru
Uzdevums 2.2. Sistemātiska un periodiska datu analīze un informācijas sintēze
Uzdevums 2.3. Datu kopas sagatavošana
Uzdevums 2.4. Izveidot validācijas grupu, lai pārbaudītu uz mākslīgo intelektu (MI) balstīto labo praksi

Darba paka DP3 - Apstiprināts mākslīgais intelekts (MI) endoskopijas/patoloģijas attēlu pētījumiem

(vadītājs: IPO Porto). Ilgums: M1-M48
DP3 galvenie mērķi ir izstrādāt un validēt diagnostikas algoritmus augsta riska kuņģa gļotādas bojājumu noteikšanai un raksturošanai gan endoskopijas ierakstiem (attēli/ video), gan patoloģijai (digitālie visa priekšmetstikla attēli – WSI), izmantojot atvasinājumu un validācijas kohortu. DP3 ietver šādus uzdevumus:
Uzdevums 3.1. Datu prasību noteikšana un saskaņošana endoskopijā un patoloģijā
Uzdevums 3.2. Izveidot tehnoloģisko struktūru endoskopijas un patoloģijas datu apkopošanai
Uzdevums 3.3. Endoskopijas datu vākšana un validēšana
Uzdevums 3.4. Izveidot uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu endoskopijas modeli makroskopiskajiem bojājumiem
Uzdevums 3.5. Patoloģijas datu vākšana un validēšana
Uzdevums 3.6. Uz mākslīgo intelektu (MI) balstīta patoloģijas modeļa izveide mikroskopiskajiem bojājumiem

Darba paka DP4 - Apstiprināts mākslīgais intelekts (MI) biomarķieriem un molekulārai fenotipēšanai

(vadītājs: INCLIVA). Ilgums: M6-M48
DP4 mērķis ir raksturot pacientus, kuriem diagnosticēta kuņģa-zarnu trakta metaplāzija (GIM), gadījumu un kontroles kopās, izmantojot multiomikas stratēģiju, tostarp imūnās, molekulārās un mikrobioma profilēšanas metodi, lai iegūtu zināšanas par bioloģiskajām iezīmēm, kas saistītas ar kuņģa hronisku iekaisumu, un identificēt bioloģiskās īpašības, kas varētu uzlabot precīzu diagnostiku riska grupām, kurām diagnosticēts GIM, papildus patoloģiskajām īpašībām. DP4 ietver šādus uzdevumus:
Uzdevums 4.1. Izstrādāt datu kopas biomarķieru raksturošanai
Uzdevums 4.2. Pacientu ar kuņģa un zarnu trakta metaplāziju (GIM) imūnā raksturojuma noteikšana
Uzdevums 4.3. Mikrobioma raksturojums
Uzdevums 4.4. H. pylori apakštipu raksturojums
Uzdevums 4.5. Pacientu ar GIM molekulārā raksturošana

Darba paka DP5 - Uzlabota mākslīgā intelekta (MI) analītika, personalizēti riska faktori un lietotnes

(vadītājs: Imperial). Ilgums: M4-M48
DP5 izstrādā izskaidrojamas un uz tīklu balstītas MI darba plūsmas personalizētai riska stratifikācijai, biomarķieru atklāšanai un H. pylori eradikācijas terapijas izvēlei, izmantojot daudzu avotu klīniskos, attēlu un omikas datus. DP5 ietver šādus uzdevumus:
Uzdevums 5.1. Izveidot uz mākslīgo intelektu un pastiprināto mācīšanos balstītu H. pylori pārvaldību
Uzdevums 5.2. Izstrādāt un validēt izskaidrojamu AI endoskopijas un patoloģijas datiem
Uzdevums 5.3. Izstrādāt un validēt grafu neironu tīklus multiomikas datiem
Uzdevums 5.4. Izstrādāt datu/modeļu integratorus

Darba paka DP6 - Datu sadarbības pamats, pārvaldība un arhitektūra

(vadītājs: Stratejai). Ilgums: M1-M48
DP6 mērķis ir izstrādāt datu pārvaldības struktūru, kas nodrošina piekļuvi datiem visām ieinteresētajām pusēm, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi. Tas ietver kopīgas datu pārvaldības modeļa izstrādi, kas palielina uzticēšanos un apliecina datu vākšanas, koplietošanas un izmantošanas uzticamību. DP6 ietver šādus uzdevumus:
Uzdevums 6.1. Izveidot pamatu un definēt pārvaldību
Uzdevums 6.2. Izstrādāt arhitektūru
Uzdevums 6.3. Datu ielasīšanas konveijers – tehniskā daļa
Uzdevums 6.4. Grafiskā daļa (infopaneļi un analītika)
Uzdevums 6.5. Izstrādāt lietošanas piemēra tehnoloģisko komponenti
Uzdevums 6.6. Saskaņot ar Eiropas datu telpām, FAIR un ALTAI principiem

Darba paka DP7 - Komunikācija, izplatīšana, izglītošana un izmantošana

 (vadītājs: DiCE). Ilgums: M1-M48
DP7 galvenais mērķis ir izplatīt projekta AIDA rezultātus, izmantojot dažādus komunikācijas rīkus (AIDA lietotni un informācijas paneļus, tīmekļa vietni, sociālo tīklu kanālus, izglītojošas programmas), kas paredzēti ekspertu auditorijai (piemēram, ārstiem un pētniekiem), pacientiem un iedzīvotājiem ar risku saslimt ar kuņģa vēzi, kā arī sabiedrībai kopumā. Tā ir vērsta arī uz ārējām ieinteresētajām personām kuņģa iekaisuma uzraudzības un profilakses jomā, lai demonstrētu fonda īstenošanas iespējas. Šajā darba pakā ietilpst šādi uzdevumi:
Uzdevums 7.1. Veikt ietekmes novērtējumu un izmaksu un ieguvumu analīzi kopā ar ieinteresētajām personām.
Uzdevums 7.2. Informācijas kampaņu un izglītojošu programmu īstenošana
Uzdevums 7.3. Validēt ekonomiskās ilgtspējas ekonomisko pamatojumu

Darba paka DP8 - Ētikas prasības

(vadītājs: INCLIVA). Ilgums: M1-M48
DP8 mērķis ir nodrošināt atbilstību šajā darba pakā izklāstītajām ētikas prasībām. Šajā darba paketē ir izklāstītas ētikas prasības, kas jāievēro projektā.

Milestones

WP nr. Atskaites punkts Nr. Atskaites punkta nosaukums Termiņš
WP7
M07
Aktīva saziņa sociālajos tīklos
31/08/2023
WP1
M01
Ētikas komiteju un klīnisko pētījumu reģistra apstiprinājums
31/12/2023
WP1
M02
CRF ieviests visos klīniskajos centros
31/12/2023
WP3
M04
Tehnoloģiskā struktūra endoskopijas un patoloģisko datu apkopošanai
28/02/2024
WP6
M06
Izveidots fonds un pārvaldība
28/02/2024
WP2
M03
Sagatavota AIDA datu kopa
30/04/2025
WP4
M05
Veiktas visas molekulārās noteikšanas
28/02/2026

Deliverables

WP Nr. Nodevuma Nr. Nodevuma nosaukums Termiņš
WP8
D8.1
OEI - 1. prasība
31/01/2023
WP1
D1.1
Klīniskā pētījuma protokols un informētās piekrišanas veidlapa
30/06/2023
WP1
D1.3
Datu pārvaldības plāns
30/06/2023
WP3
D3.1
Saskaņoti dati
30/06/2023
WP4
D4.2
Laboratorijas rokasgrāmata
30/06/2023
WP7
D7.4
Rezultātu izmantošanas un izplatīšanas plāns
30/06/2023
WP7
D7.5
Publiski pieejama projekta tīmekļa vietne
30/06/2023
WP8
D8.2
H - AI - POPD - 3. prasība
30/06/2023
WP1
D1.2
Kvalitātes un riska pārvaldības plāns
31/10/2023
WP2
D2.2
Tīra datu kopa AIDA vajadzībām
31/12/2023
WP6
D6.1
Fonds
31/12/2023
WP7
D7.1
Tiešsaistes lietojumprogrammas un/vai rezultātu diagrammas papīra formātā lietojuma gadījumiem
31/12/2023
WP8
D8.3
H - AI - POPD - 4. prasība
31/12/2023
WP7
D7.6
Rezultātu izmantošanas un izplatīšanas plāns - 1. atjauninājums
30/06/2024
WP6
D6.2
Tehnoloģiskā infrastruktūra
31/08/2024
WP8
D8.4
H - POPD - AI - 5. prasība
31/12/2024
WP1
D1.6
Datu pārvaldības plāns - atjauninājums
28/02/2025
WP1
D1.4
Starpposma ziņojums par rekrutēšanu
30/06/2025
WP2
D2.3
Tīra, apstiprināta kohorta, pamatojoties uz AIDA īpašajiem mērķiem
31/10/2025
WP4
D4.3
Apstiprināti biomarķieri un molekulārās fenotipizācijas identifikatori
31/12/2025
WP7
D7.7
Rezultātu izmantošanas un izplatīšanas plāns - 2. atjauninājums
31/12/2025
WP5
D5.1
Dziļās pastiprinātās mācīšanās arhitektūra H.pylori kontrolei
28/02/2026
WP6
D6.3
Informācijas panelis un lietotnes
30/04/2026
WP4
D4.1
Datu kopas un paraugi
30/06/2026
WP5
D5.3
Tīkla mākslīgais intelekts uzlabotai biomarķieru un ceļu analīzei GIM multiomikas datos
31/08/2026
WP1
D1.5
Rezultātu ievietošana pētījumu reģistrā
31/12/2026
WP2
D2.1
Kopsavilkuma statistikas ziņojumi un publikācijas
31/12/2026
WP3
D3.2
Validēti attēlu analīzes algoritmi patoloģijai
31/12/2026
WP3
D3.3
Validēti attēlu analīzes algoritmi patoloģijai
31/12/2026
WP5
D5.2
Izskaidrojama MI darba plūsmas GIM novērtēšanai, izmantojot endoskopijas un patoloģijas attēlu datus
31/12/2026
WP5
D5.4
Inteliģentas pacientu ceļa darba plūsmas GIM vajadzībām
31/12/2026
WP7
D7.2
Prezentācijas UEG un zinātniskās publikācijas, tīmeklis, komunikācijas stratēģija
31/12/2026
WP7
D7.3
Izstrādāto rīku ilgtermiņa ietekmes un izmaksu un ieguvumu aplēses
31/12/2026
WP7
D7.8
Rezultātu izmantošanas un izplatīšanas plāns - gala
31/12/2026
WP8
D8.5
H - AI - POPD - 6. prasība
31/12/2026
Contact form

Sazinieties ar mums

Vai vēlaties uzzināt ko vairāk par projektu?